Oversikt over egen organisasjon

Norges Handelshøyskole er en virksomhet under Kunnskapsdepartementet. Høyskolen har 3400 studenter og rundt 400 ansatte. De akademiske programmene har økt fra de opprinnelige toårige Siviløkonomstudiene til i dag å dekke en rekke programmer på bachelor-, master-, Executive MBA- og doktorgradsnivå.

Enhetlig organisering

Høyskolens organisasjonsstruktur er bygget opp med seks institutter som utgjør grunnenhetene. Styret (tidligere kalt Kollegiet) er Høyskolens øverste styringsorgan. Ekstern styreleder utpekes av Kunnskapsdepartementet. Rektor er høyskolens øverste faglige og administrative leder, sekretær for Styret og ansatt på åremål. Prorektorene for utdanning og forskning har det øverste faglige ansvaret for fulltidsprogrammene. Utdanningsutvalget og Utvalg for forsking, formidling og forskerutdanning (FFF) er rådgivende organ for prorektorene. En rekke andre råd og utvalg bidrar også til kvalitetssikring og utvikling av læringsmiljø og arbeidsmiljø. Organisasjonskart finnes her.

Institutt

De seks instituttene er pr 09.12.2021:

 • Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Institutt for finans
 • Institutt for foretaksøkonomi
 • Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Institutt for samfunnsøkonomi
 • Institutt for strategi og ledelse

Utvalg og råd

Utvalg per 09.12.2021:

 • Ansettelsesrådet (AR)
 • Ansettelsesutvalget (TU)
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Det faste utvalg for fondstildelinger (FUF)
 • Klagenemnda ved NHH (KVN)
 • Læringsmiljøutvalget (LMU)
 • Lønnsforhandlingsutvalget
 • NHH Executive fagråd og strategic board
 • NHH sitt Advisory Board
 • Referansegruppe BØA
 • Instituttstyret for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Instituttstyret for finans
 • Instituttstyret for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
 • Instituttstyret for samfunnsøkonomi
 • Instituttstyret for strategi og ledelse
 • Samarbeidsutvalget (SU)
 • Utdanningsutvalget
 • Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (FFF)
 • Verneombud

Enheter

Administrasjonen ved NHH er organisert i åtte avdelinger, et servicesenter, en enhet for ekstern aktivitet og rektors stab. Prorektor for utdanning leder Studieadministrativ avdeling, prorektor for forskning leder Forskningsadministrativ avdeling og prorektor for fagressurser og HR leder HR-avdelingen, IT-avdelingen og Eiendomsavdelingen. De øvrige avdelingene har administrative ledere.

 • Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
 • Eiendomsavdelingen
 • Forskningsadministrativ avdeling
 • HR-avdelingen
 • IT-avdelingen
 • NHH Executive
 • Rektors stab
 • Studieadministrativ avdeling
 • Organisasjon- og virksomhetsstyring
 • Økonomiavdelingen

Seksjoner under

- Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt:

 • Seksjon for kommunikasjon og marked
 • Servicesenteret
 • Enhet for ekstern aktivitet

- Studieadministrativ avdeling:

 • Eksamen
 • Internasjonale relasjoner
 • Opptak
 • Utdanningskvalitet

- Forskningsadministrativ avdeling:

 • Biblioteket
 • Forskerutdanning
 • Forskningsadministrasjon

- HR-avdelingen:

 • Seksjon for dokumentasjonsforvaltning
 • Personaladministrasjon og organisasjonsutvikling