Reglement for avlevering

Riksarkivarens reglement for avlevering av papirbaserte og elektroniske akiver frmgår av Arkivloven med forskrifter.